Al. Józefa Piłsudskiego 20A/1, 15-446 Białystok
kom.: 506 816 861, 660 669 598
 

Czym się zajmujemy


Prawo spadkowe:

 • roszczenia o zapłatę,
 • dochodzenie odszkodowań,
 • prawna windykacja należności,
 • sprawy dotyczące własności (w tym stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności),
 • sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i lokalowego,
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • roszczenia wynikające z umów,
 • inne sprawy cywilne.
Prawo spadkowe:

 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • roszczenia z tytułu zachowku i zapisu testamentowego,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • dział spadku.
Prawo gospodarcze i handlowe:

 • zakładanie spółek prawa handlowego i stowarzyszeń oraz prowadzenie postępowania rejestrowego przed KRS, w tym składanie wniosków o wpis i zmianę danych podmiotów już wpisanych do KRS,
 • sporządzanie projektów umów i statutów spółek kapitałowych, osobowych i stowarzyszeń oraz aktów prawa wewnętrznego (uchwały, regulaminy).
 • prowadzenie bieżących spraw korporacyjnych Klienta (kompleksowa obsługa prawna Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników/ Walnego Zgromadzenia Spółek),
 • przekształcanie i likwidacja spółek,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikami Klienta, mających na celu dobrowolną i szybką spłatę wierzytelności,
 • opiniowanie umów związanych z obrotem gospodarczym,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz informacji o obwiązujących przepisach prawa na życzenie Klienta,
 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych.
Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • sprawy rozwodowe,
 • sprawy dot. władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o kontakty z małoletnimi dziećmi,
 • sprawy o alimenty,
 • inne.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • dochodzenie wynagrodzeń za pracę,
 • sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne,
 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy związane z ustaleniem wypadku przy pracy,
 • sprawy o odszkodowania wynikające ze stosunku pracy,
 • wszelkie inne sprawy związane ze stosunkiem pracy,
 • zaskarżanie decyzji ZUS i KRUS.
Prawo administracyjne:

 • sporządzanie pism inicjujących postępowanie administracyjne,
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu administracyjnym.
RODO:

 • analiza procesów w przedsiębiorstwie pod kątem konieczności stosowania RODO,
 • projektowanie i wdrażanie regulacji i dokumentacji zgodnej z RODO,
 • monitorowanie wdrożonych rozwiązań.